Szent Mónika imakör

Találkozók: a hónap első keddjén 18:00-18:00

Vezetője: Deák Erzsébet

Szeretettel várnak új tagokat is.

A csoport névadója Szent Ágoston fáradhatatlan kitartással imádkozó édesanyja, Szent Mónika. A mozgalom Spanyolországban született, Magyarországon 1992-ben alakult az első imakör. Imádkoznak a gyerekekért, a családokért, a nemzetünk jövőjéért. A tagok vállalják, hogy naponta elmondanak egy imát, hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is. Havonta egyszer együtt vesznek részt szentmisén, amit egy közösen megbeszélt szándékra ajánlanak fel.

„Próbáljuk ki, hogyan árad be Isten áldása egy családba egyetlen imádkozó, átadott életű, hívő emberen keresztül! Hogy lesz sok-sok áldás a gyülekezetben néhány hűségesen, állhatatosan imádkozó ember életén keresztül! S hogy lehet áldássá egy ilyen hitetlen országban, mint a miénk is, meg a többi is, az a néhány igazán hívő ember, aki minden helyzetben el tudja mondani: de a mi szemeink tereád néznek. …Sajátos eszközeinkkel, a hívő imádsággal, csodálatosan hozzájárulhatunk a világ sorsának alakulásához. Sopánkodás, panaszkodás, vádaskodás, okoskodás, találgatás helyett kezdjünk el hűségesen imádkozni!” (Cseri Kálmán)

A Szent Mónika közösség napi imája

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent nevedet!

Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.

Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.

 Minden könyörgés előtt mondjuk: Segíts minket, Urunk

…hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd!

…hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk!

…hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól!

…hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék, és másokra és átsugározzák!

…hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz, és együttműködjenek lelkipásztorainkkal!

…hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk!

…hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet!

…hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében, és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel is imánkkal segítsük, hogy visszataláljon hozzád!

…hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is!

…hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben!

…hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát!

… különösen könyörgök a mai napon …. gyermekért, ….

Könyörögjünk!Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk, szülőknek és gyermekeidnek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át. Ámen.